3 Dis 2009

Berpeluangkah Kita Membeli Kereta Import Lebih Murah?

Pertanyaan: Lisan

Daripada: YB Puan Teresa Kok Suh Sim

Kawasan: Seputeh

Tarikh: 30.11.2009 (Isnin)

YB Puan Teresa Kok Suh Sim (Seputeh) minta Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri menyatakan bilakah Kerajaan akan mengurangkan duti import kenderaan disamakan dengan harga jualan kenderaan di negara jiran seperti Thailand dan Indonesia. Apakah rancangan Kerajaan terhadap syarikat PROTON dan kereta buatan Malaysia dalam 3 tahun akan datang?

Jawapan

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman ahli Yang Berhormat, berkuatkuasa 1 Januari 2010, duti import kenderaan akan dihapuskan sepenuhnya bagi kenderaan yang dimport dari negara-negara ASEAN di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Selain daripada itu, duti import juga akan dikurang atau dihapuskan menerusi Perjanjian-Perjanjuan Perdagangan Bebas (FTA) lain yang sedang dirunding atau yang telah ditandatangani Kerjaan. Menerusi FTA ini, duti import produk-produk automotif akan dikurang atau dihapuskan secara berperingkat-peringkat.

Berhubung dengan harga jualan kenderaan, ia bukan sahaja bergantung kepada kadar cukai seperti duti import, duri eksais dan cukai jualan. Ianya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga komponen completely knocked down pack (CKD) import dan tempatan, kadar pertukaran wang asing, kos pengangkutan dan insurans.

Tuan Yang DiPertua,

Berhubung dengan rancangan terhadap syarikat PROTON, di bawah kajian semula Dasar Automotif Negara yang diumumkan pada 28 Oktober 2009 yang lalu, Kerajaan telah menggariskan langkah bagi mewujudkan satu usahasama strategik di antara PROTON dengan syarikat pembuat kenderaan utama dunia (OEM). Langkah ini bertujuan bagi meningkatkan lagi keupayaan dan daya saing jangka panjang PROTON, meluaskan peluang pasaran tempatan dan eksport, meningkatkan penggunaan teknologi tinggi baru dan terkini serta terus menjadi pemangkin kepada pembangunan berterusan di seluruh rantaiaan industri automotif tempatan. -MP Seputeh

Tiada ulasan: